Projekt unijny

Projekt unijny

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca  do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, 
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, 
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

 

Dalsze informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej: www.gov.pl/arimr i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

W ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zagospodarowanie części publicznych będących w posiadaniu PZD ROD ,,Krzekowo”- nie zagospodarowanych. Poniższe elementy projektu znajduja się w części centralnej ogrodów na skwerze o powierzchni około 1500 m kw: 

– stworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby kwietne z roślinnością wieloletnią: lawenda, róże w ilości 5 sztuk, żywopłoty, murawy) na terenie zrekultywowanym, w skład rekultywacji wchodzi: zerwanie darni, niwelacja terenu, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm z wykorzystaniem glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie oraz rozłożenie ziemi.

Pozyskanie i nasadzenie na koronie zbiornika retencyjnego roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze (lawenda wąskolistna, wrotycz pospolity, złocień damatyński, kocimiętka Faassena, mięta). Na terenie 400 m kw.

Budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD. W ilości 6 sztuk.

– utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro- i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg. W ilości 4 kompletów

– utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin). Na powierzchni 750 metrów kwadratowych. Prace obejmują zerwanie darni na istniejącym terenie, wykonanie niwelacji, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm za pomocą glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie o rozłożenie ziemi, sianie trawy. 

– utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających – hotele dla owadów. W ilości 10 sztuk w tym 5 sztuk hotelii dla murarek.

Parametru budek dla owadów:

lość 5 sztuk

szerokość 70-80 cm

wysokość z nogami 225 cm

wysokość bez nóg 125 cm

z wypełnieniem np. szyszki, otoczaki drewniane, trzcina, zabezpieczona z przodu siatką

grubość deski zewnętrznej 3-4 cm, wewnętrzne – działowe 3 cm

tył ściany płyta OSB

Parametry hoteli dla murarek:

wymiar budki bez słupków (wys x szer. x dług): 125 cm x 80 cm x 19 (20) cm

wymiar budki ze słupkami ( wys x szer. x dług): 225cm x 80 cm x 27 cm

wypełnienie otoczaki, szyszki lub trzcina  

impregnowany dwa razy 

proszę podać również koszty transportu lub wysyłki do Szczecina. 

Czy istnieje możliwość montażu i jaki jest koszt.

– stworzenie karmików i budek lęgowych dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków). W ilości 5 sztuk oraz montaż na wysokich istniejących drzewach rosnących na skwerze publicznym.

– stworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze). W ilości 1 sztuki, o parametrach 2,5mx 4,5m wydzielonego poprzez uformowanie z 6 pni wkopanych w ziemię- stanowiących bazę i oparcie dla gałęzi i patyków.

– stworzenie ścieżek edukacyjnych w ROD od bram przy Łukasińskiego, poprzez skwer główny do bramy od strony ul. Wroniej: wykonanie systemu informacyjnego ( drogowskazy przy bramie na ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Wroniej,

-rozwijanie współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami edukacyjnymi, w tym wykonanie:

1. założenie tematycznych tablic edukacyjnych. W ilości 5 sztuk.

2. wykonanie planszy informacyjnej skweru: przedmiotu inwestycji, ścieżki edukacyjnej; tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD w zakresie zastosowanych elementów zagospodarowania skweru.

– Założenie placu zabaw dla dzieci. W ilości 1 kompletu (3 sztuk zabawek). Zakup i montaż trzech zabawek placu zabaw dla dzieci: dwie zabawki dziecięce: huśtawka wagowa, karuzela tarczowa oraz zestaw zabawek ,,Funny Fortess Tower”

– Budowa wiat (altan) na imprezy plenerowe. W ilości 2 sztuk o parametrach

wymiary: 3m x 3m lub 3,5 m x 3,5 m

prostokątne 

drewno sosnowe, świerkowe

podwójnie impregnowane 

pokryte gontem 

bez podłogi

– Przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki

– wymiana oparć i siedzisk ławek i uzupełnienie ławkami ze skweru miejsc postojowych skrzyżowań alejek. W ilości 5 sztuk.

– Rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania. Utylizacja 32 sztuk opon ciężarowych.

– ubezpieczenie na kwotę minimum 300.000 zł

– gwarancja 5 lat

– księgowość