Projekt unijny

Projekt unijny

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca  do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, 
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, 
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Dalsze informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej: www.gov.pl/arimr i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

W ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Stworzenie oraz realizacja projektu pod tytułem: ,, Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Działania 2.5- Poprawa jakości środowiska miejskiego. Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zagospodarowanie części publicznych będących w posiadaniu PZD ROD ,,Krzekowo”- nie zagospodarowanych. Poniższe elementy projektu znajdują się w części centralnej ogrodów na skwerze o powierzchni około 1500 m kw.

Zagospodarowanie części publicznych będących w posiadaniu PZD ROD ,,Krzekowo”- nie zagospodarowanych. Poniższe elementy projektu znajduja się w części centralnej ogrodów na skwerze o powierzchni około 1500 m kw: 

1. Stworzenie i odnowienie zieleni- klomby kwietne z roślinnością wieloletnią (lawenda, róza)– 5 sztuk, klomby- skupiska roślin kwietnych zostaną wykonane na terenie zrekultywowanym w skład rekultywacji wchodzi: zerwanie darni, niwelacja terenu, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm z wykorzystaniem glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie oraz rozłożenie ziemi

2. Pozyskanie i nasadzenie na koronie zbiornika retencyjnego powierzchnia 400 metrów kwadratowych, roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze (lawenda wąskolistna, wrotycz pospolity, złocień damatyński, kocimiętka Faassena, mięta).

3. Budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD – 6 sztuk.

4. utworzenie remizy dla ptaków i owadów w odrębnych czterech grupach (skupiska roślin nektaro- i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg).

5. utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin). O powierzchni 750 metrów kwadratowych. Prace obejmują zerwanie darni na istniejącym terenie, wykonanie niwelacji, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm za pomocą glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie, rozłożenie ziemi, sianie trawy. 

6. utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających- hotele dla owadów oraz murarek. W ilości 10 sztuk (5 sztuka dla owadów oraz 5 sztuk dla murarek).

a) Parametry hoteli dla owadów:

– ilość 5 sztuk
– szerokość 70-80 cm
– wysokość z nogami 225 cm
– wysokość bez nóg 125 cm
Z wypełnieniem np. szyszki, otoczaki drewniane, trzciny, zabezpieczona z przodu siatką.
– grubość deski zewnętrznej 3-4 cm, wewnętrzne- działowe 3 cm
– tył ściany płyta OSB.

b) parametry hoteli dla murarek:
– ilość 5 sztuk
– szerokość 80 cm
– wysokość z nogami 225 cm
– wysokość bez nóg 125 cm
Z wypełnieniem np. szyszki, otoczaki drewniane, trzciny, zabezpieczona z przodu siatką.
– impregnowany dwa razy

7. stworzenie 5 sztuk karmików i budek lęgowych dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków), wraz z montażem na wysokich istniejących drzewach rosnących na skwerze publicznym.

8. stworzenie jednego miejsca schronienia i odpoczynku, w tym miejsca zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze).

Parametry miejsca schronienia:

-Wysokość 250 cm
-Szerokość 450 cm
-uformowanie z 6 pni wkopanych w ziemię stanowiących bazę i oparcie dla gałęzi i patyków.

9. stworzenie ścieżek edukacyjnych w ROD od bram przy ulicy Łukasińskiego do bramy przy ulicy Wroniej: wykonanie systemu informacyjnego (drogowskazy przy bramie na ulicy Łukasińskiego  oraz ulicy Wroniej.

10. Rozwijanie współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami edukacyjnymi. W tym wykonanie:

a) założenie tematycznych tablic edukacyjnych. W ilości 5 sztuk.
b) wykonanie planszy informacyjnej skweru: przedmiotu inwestycji, ścieżki
edukacyjnej.
c) wykonanie tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD w zakresie zastosowanych elementów zagospodarowania skweru,.

11. Założenie placu zabaw dla dzieci. W ilości 1 kompletu (3 sztuk). Zakup i montaż trzech zabawek placu zabaw dla dzieci: huśtawka wagowa, karuzela tarczowa oraz zestaw zabawek.

12. Budowa wiat (altan) na imprezy plenerowe. W ilości 2 sztuk.

Parametry wiat (altan):

– wymiary: 3,5mx3,5m
– drewno sosnowe lub świerkowe
– podwójnie impregnowane
– pokryte gontem
– bez podłogi

13. Przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, cztery lampy solarne na istniejących słupach.

14. wymiana oparć i siedzisk pięciu ławek ze skweru miejsc postojowych skrzyżowań alejek.

15. utylizacja 32 sztuk opon samochodów ciężarowych.

16. ubezpieczenie w wysokości minimum 200.000 zł

17. księgowość.

18. gwarancja.

19. Przygotowanie dokumentacji projektu.