GłównaROD KrzekowoWiadomościXIII Zjazd Delegatów PZD - 2017

wiadomości

XIII Zjazd Delegatów PZD - 2017

XIII Zjazd PZD XIII Zjazd PZD foto: pzd.pl
  • niedziela, 10 grudzień 2017 07:44
  • Tekst:  pzd.pl

W dniu wczorajszym zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd został zwołany przede wszystkim z uwagi na konieczność uchwalenia zmian statutowych wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Propozycje zmian są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju. Na Zjeździe przedstawił je prezes Związku Eugeniusz Kondracki.

Poza zmianami w statucie była także ogólna potrzeba zwołania Zjazdu by ocenić ten najważniejszy dokument w naszym Związku bowiem pojawiła się potrzeba udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań i zmodyfikowania niektórych zapisów statutu w zakresie nieobjętym nowelizacją ustawy.

W trakcie zjazdu poza zmianami statutowymi poruszono wiele innych problemów nurtujących Związek. Jednym z nich jest rosnące zapotrzebowanie na działki w ROD i działania, jakie musi podjąć Związek, aby temu sprostać. Chęć posiadania przez mieszkańców dużych i średnich miast kawałka zieleni, który daje wytchnienie jest coraz bardziej zauważalna . Ogrody dają możliwość uprawy własnych warzyw i owoców, podnoszą standardy otoczenia, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla wielu grup ludzi, przynoszą korzyści nie tylko działkowcom, ale i społecznościom lokalnym, dlatego ważne jest wykorzystanie potencjału i dalszy rozwój ogrodów. Istotne jest by cały Związek solidarnie realizował swoje zadania, by spełniać potrzeby działkowych rodzin i społeczności lokalnych.

Obecna polityka państwa jest nastawiona na rodzinę. PZD swoim działaniem winien wpisać się w ten cel. Dlatego musimy opracować program rozwoju na miarę obecnych czasów, zaangażować cały Związek i wystąpić do władz samorządowych i państwowych. To będzie działanie na rzecz rodziny i społeczeństwa, dlatego należy oczekiwać pomocy ze strony państwa i samorządu – mówił podczas swojego wystąpienia Prezes Eugeniusz Kondracki.

Głos w sprawie rozwoju ROD zabrali również delegaci. Wszyscy byli zgodni, iż dalszy rozwój ogrodów jest konieczny. Wskazywali potrzebę nawiązywania współpracy z samorządami oraz unowocześniania infrastruktury ROD.

Na zakończenie Zjazdu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim delegatom za udział, pracę i zaangażowanie w sprawy Związku, za stałą chęć włączania się w rozwiązywanie problemów Związku. Podziękował też okręgom, które bardzo intensywnie włączyły się w prace nad statutem.

Szczegółowa relacja z obrad Zjazdu znajduje się na stronie www.pzd.pl

Artykuły powiązane